524 người 524 người
Trạng thái: Hoàn thành Quy y lần 03/2023
Còn thiếu 0 người /350 người 100%
Trạng thái: Hoàn thành Hiến máu Lần 71
742 người 742 người
Trạng thái: Hoàn thành Quy y Lần 04/2023

Hoạt động đã xem