Cầu an - cầu siêu

Ngồi thiền
Play
Volume
Back
Next

Lễ cầu an - cầu siêu sẽ đem lại năng lực an lành của chư Phật, của Bồ Tát, của quý thầy tu tập, của từng người để dâng lên đức Phật mong Phật bảo vệ, che chở
Tụng kinh

Cầu an - cầu siêu
Thời gian tụng kinh Cầu an - cầu siêu tiếp theo tại Chùa Giác Ngộ sẽ diễn ra vào lúc 18:30, ngày 25/06/2024

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Vui lòng nhập tên người đăng ký cầu an cầu siêu
Vui lòng chọn giới tính
Vui lòng nhập số điện thoại

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC CẦU AN - CẦU SIÊU

Vui lòng nhập tên người được cầu an - cầu siêu
Vui lòng chọn giới tính

Vui lòng nhập ngày sinh
Xóa

Thêm người được cầu an - cầu siêu
Vui lòng nhập mã captcha

Danh sách người được cầu an - cầu siêu 25/06/2024

STT Họ tên Pháp danh Ngày mất