Tăng đoàn

Danh sách Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ

Danh sách Tăng đoàn hiện tại

TT. TS. Thích Nhật Từ
Pháp danh: TT. TS. Thích Nhật Từ
Thế danh:Trần Ngọc Thảo
Năm xuất gia:01/01/1984
Thọ giới:01/01/1988
ĐĐ. Thích Quảng Tín
Pháp danh: ĐĐ. Thích Quảng Tín
Thế danh:Võ Giang Thể
Năm xuất gia:07/02/2000
Thọ giới:07/11/2011
ĐĐ. Thích Quảng Tịnh
Pháp danh: ĐĐ. Thích Quảng Tịnh
Thế danh:Trần Văn Tứ
Năm xuất gia:15/04/2000
Thọ giới:13/10/2009
ĐĐ. Thích Ngộ Chơn
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Chơn
Thế danh:Nguyễn Hữu Cúc
Năm xuất gia:03/11/2003
Thọ giới:13/11/2011
ĐĐ. Thích Ngộ Huy
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Huy
Thế danh:Trần Ngọc Lệ
Năm xuất gia:08/12/2003
Thọ giới:30/03/2007
ĐĐ. Thích Quảng Vượng
Pháp danh: ĐĐ. Thích Quảng Vượng
Thế danh:Võ Giảng Thạnh
Năm xuất gia:14/04/2007
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ An
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ An
Thế danh:Nguyễn Quốc Hưng
Năm xuất gia:15/10/2007
Thọ giới:11/07/2014
ĐĐ. Thích Đạt Ma Hưng Tuệ
Pháp danh: ĐĐ. Thích Đạt Ma Hưng Tuệ
Thế danh:Lê Văn Thuận
Năm xuất gia:15/04/2008
Thọ giới:07/05/2018
ĐĐ. Thích Lệ Mẫn
Pháp danh: ĐĐ. Thích Lệ Mẫn
Thế danh:Trần Hồng Kha
Năm xuất gia:19/07/2011
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Tánh
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Tánh
Thế danh:Nguyễn Đình Trí
Năm xuất gia:14/08/2011
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Pháp
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Pháp
Thế danh:Võ Hũu Huynh
Năm xuất gia:08/12/2011
Thọ giới:01/01/2019
ĐĐ. Thích Ngộ Cường
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Cường
Thế danh:Nguyễn Phong Duy
Năm xuất gia:15/06/2012
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Khánh Toàn
Pháp danh: ĐĐ. Thích Khánh Toàn
Thế danh:Nguyễn Thanh Nhân
Năm xuất gia:08/07/2012
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Nhuận Hải
Pháp danh: ĐĐ. Thích Nhuận Hải
Thế danh:Nguyễn Thành Nam
Năm xuất gia:08/09/2012
Thọ giới:27/04/2018
ĐĐ. Thích Quang Trí
Pháp danh: ĐĐ. Thích Quang Trí
Thế danh:Nguyễn Chí Sinh
Năm xuất gia:19/02/2014
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Chính
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Chính
Thế danh:Nguyễn Thanh Liêm
Năm xuất gia:15/11/2014
Thọ giới:24/03/2016
ĐĐ. Thích Ngộ Như
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Như
Thế danh:Lê Ngọc Kim Ngân
Năm xuất gia:19/02/2015
Thọ giới:24/04/2021
ĐĐ. Thích Ngộ Tịnh
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Tịnh
Thế danh:Lê Văn Nghĩa
Năm xuất gia:19/02/2015
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Trí Phúc
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Trí Phúc
Thế danh:Nguyễn Hoài Ân
Năm xuất gia:21/02/2015
Thọ giới:22/11/2020
ĐĐ. Thích Thường Tánh
Pháp danh: ĐĐ. Thích Thường Tánh
Thế danh:Đỗ Hoàng Thám
Năm xuất gia:26/06/2015
Thọ giới:12/11/2019
 Thích Ngộ Trí Hải
Pháp danh: Thích Ngộ Trí Hải
Thế danh:Nguyễn Phúc Quy
Năm xuất gia:01/09/2015
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Đạt
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Đạt
Thế danh:Nguyễn Văn Cương
Năm xuất gia:26/11/2015
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Trí
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Trí
Thế danh:Nguyễn Việt Phương
Năm xuất gia:26/11/2015
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Trung
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Trung
Thế danh:Vũ Văn Tư
Năm xuất gia:26/11/2015
Thọ giới:12/11/2019
ĐĐ. Thích Ngộ Toàn
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Toàn
Thế danh:Nguyễn Ngọc Thưởng
Năm xuất gia:07/02/2016
Thọ giới:12/11/2019
ĐĐ. Thích Ngộ Minh Chánh
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Minh Chánh
Thế danh:Phạm Quốc Việt
Năm xuất gia:10/04/2016
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Lệ Tuân
Pháp danh: ĐĐ. Thích Lệ Tuân
Thế danh:Phạm Thành
Năm xuất gia:11/04/2016
Thọ giới:12/11/2019
ĐĐ. Thích Ngộ Minh Ngộ
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Minh Ngộ
Thế danh:Phạm Văn Bảo
Năm xuất gia:14/04/2016
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Thành
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Thành
Thế danh:Phan Tiến Đạt
Năm xuất gia:20/05/2016
Thọ giới:12/11/2019
ĐĐ. Thích Ngộ Trí Viên
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Trí Viên
Thế danh:Đào Khai Minh
Năm xuất gia:01/09/2016
Thọ giới:
 Thích Chơn Đăng
Pháp danh: Thích Chơn Đăng
Thế danh:Đặng Bỉnh Quyền
Năm xuất gia:14/02/2017
Thọ giới:
 Thích Ngộ Minh Anh
Pháp danh: Thích Ngộ Minh Anh
Thế danh:Phạm Hoàng Anh
Năm xuất gia:17/04/2017
Thọ giới:
 Thích Ngộ Tuệ
Pháp danh: Thích Ngộ Tuệ
Thế danh:Phạm Quốc Hoàng
Năm xuất gia:17/04/2017
Thọ giới:
 Thích Ngộ Pháp Minh
Pháp danh: Thích Ngộ Pháp Minh
Thế danh:Nguyễn Ngọc Lợi
Năm xuất gia:29/04/2017
Thọ giới:
 Thích Ngộ Trí Hùng
Pháp danh: Thích Ngộ Trí Hùng
Thế danh:Lê Minh Trọng
Năm xuất gia:05/09/2017
Thọ giới:
ĐĐ. ThS. Thích Ngộ Trí Dũng
Pháp danh: ĐĐ. ThS. Thích Ngộ Trí Dũng
Thế danh:Trương Hữu Dụng
Năm xuất gia:05/09/2017
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Nguyên Quang
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Nguyên Quang
Thế danh:Lê Thanh Nghĩa
Năm xuất gia:01/01/2018
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Trí Thuận
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Trí Thuận
Thế danh:Nguyễn Vũ Thanh
Năm xuất gia:24/01/2018
Thọ giới:
 Thích Ngộ Phước
Pháp danh: Thích Ngộ Phước
Thế danh:Phạm Nhật Minh
Năm xuất gia:19/02/2018
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Trí Phước
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Trí Phước
Thế danh:Lê Quang Nhật
Năm xuất gia:28/05/2018
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Trí Thông
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Trí Thông
Thế danh:Nguyễn Phi Trường
Năm xuất gia:25/08/2018
Thọ giới:
 Ngộ Minh Không
Pháp danh: Ngộ Minh Không
Thế danh:Thái Văn Phong
Năm xuất gia:19/09/2018
Thọ giới:
 Ngộ Pháp Ấn
Pháp danh: Ngộ Pháp Ấn
Thế danh:Nguyễn Hoàng Gia Phú
Năm xuất gia:01/10/2018
Thọ giới:
 ThS. Ngộ Trí Đức
Pháp danh: ThS. Ngộ Trí Đức
Thế danh:Hà Phan Tuấn Duy
Năm xuất gia:18/10/2018
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Pháp Tâm
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Pháp Tâm
Thế danh:Nguyễn Văn Mỹ
Năm xuất gia:18/10/2018
Thọ giới:
 Thích Ngộ Nhuận Giác
Pháp danh: Thích Ngộ Nhuận Giác
Thế danh:Đỗ Thành Bảo
Năm xuất gia:01/01/2019
Thọ giới:
 Thích Ngộ Nhuận Quang
Pháp danh: Thích Ngộ Nhuận Quang
Thế danh:Đỗ Thành Chương
Năm xuất gia:01/01/2019
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Trí Tín
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Trí Tín
Thế danh:Trần Anh Khoa
Năm xuất gia:05/02/2019
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Pháp Hỷ
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Pháp Hỷ
Thế danh:Lê Ngọc Phương
Năm xuất gia:15/04/2019
Thọ giới:
 Ngộ Trí Thanh
Pháp danh: Ngộ Trí Thanh
Thế danh:Mai Thọ Sơn
Năm xuất gia:02/05/2019
Thọ giới:
ĐĐ. Thích Ngộ Pháp Đức
Pháp danh: ĐĐ. Thích Ngộ Pháp Đức
Thế danh:Nguyễn Đức Tài
Năm xuất gia:15/08/2019
Thọ giới:
 Thích Lệ Nghiêm
Pháp danh: Thích Lệ Nghiêm
Thế danh:La Nguyễn Nhật Tiến
Năm xuất gia:16/08/2019
Thọ giới:
 Ngộ Trí Hiển
Pháp danh: Ngộ Trí Hiển
Thế danh:Trần Nguyễn Gia Huy
Năm xuất gia:07/10/2019
Thọ giới:
 Ngộ Trí Mãn
Pháp danh: Ngộ Trí Mãn
Thế danh:Vũ Công Minh
Năm xuất gia:10/02/2020
Thọ giới:
 Ngộ Pháp Duyên
Pháp danh: Ngộ Pháp Duyên
Thế danh:Lê Thành Phương
Năm xuất gia:23/07/2020
Thọ giới:
 Ngộ Pháp Nguyên
Pháp danh: Ngộ Pháp Nguyên
Thế danh:Nguyễn Văn Trọng
Năm xuất gia:02/10/2020
Thọ giới:
 Ngộ Pháp Trí
Pháp danh: Ngộ Pháp Trí
Thế danh:Phạm Xuân Thương
Năm xuất gia:02/10/2020
Thọ giới:
 Thích Ngộ Pháp Quang
Pháp danh: Thích Ngộ Pháp Quang
Thế danh:Đào Tấn Trọng
Năm xuất gia:26/02/2021
Thọ giới:
 Thích Ngộ Pháp Hiền
Pháp danh: Thích Ngộ Pháp Hiền
Thế danh:Đặng Tường Phi
Năm xuất gia:19/10/2021
Thọ giới:
 Thích Ngộ Pháp Giới
Pháp danh: Thích Ngộ Pháp Giới
Thế danh:Nguyễn Văn Sinh
Năm xuất gia:19/10/2021
Thọ giới:
 Ngộ Trí Phong
Pháp danh: Ngộ Trí Phong
Thế danh:Nguyễn Văn Thái
Năm xuất gia:30/04/2022
Thọ giới:
 Ngộ Trí Mạnh
Pháp danh: Ngộ Trí Mạnh
Thế danh:Nguyễn Văn Tiến
Năm xuất gia:30/04/2022
Thọ giới:
 Ngộ Pháp Định
Pháp danh: Ngộ Pháp Định
Thế danh:Trần Văn Vinh
Năm xuất gia:15/05/2022
Thọ giới:
 Ngộ Thành Pháp
Pháp danh: Ngộ Thành Pháp
Thế danh:Nguyễn Minh Quốc
Năm xuất gia:21/08/2022
Thọ giới:
 Ngộ Từ Nguyên
Pháp danh: Ngộ Từ Nguyên
Thế danh:Huỳnh Văn Sỹ
Năm xuất gia:30/12/2022
Thọ giới:
SC. TS. Giác Lệ Hiếu
Pháp danh: SC. TS. Giác Lệ Hiếu
Thế danh:Lê Viết Phương Thảo
Năm xuất gia:27/08/2015
Thọ giới:01/01/2019

Danh sách Tăng đoàn Xuất Chúng

PHÁP DANH THẾ DANH THỜI GIAN XUẤT GIA