An cư kiết hạ

Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư kiết hạ hàng năm, Tăng đoàn xuất gia phải an cư 3 tháng để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ thiền môn, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Quý Phật tử tại gia có thể tham gia tu học cùng chư Tăng trong các thời: tụng Kinh, tham thiền và lạy Phật. Thời khóa tu học an cư tại chùa Giác Ngộ như sau:

04:30 - Thức chúng
04:40 - Tụng kinh - Tọa Thiền
06:00 - Ăn sáng
06:30 - Chấp tác
08:00 - Học Phật Pháp
11:00 - Thọ trai
12:30 - Chỉ tịnh
13:45 - Thức dậy
14:00 - Lạy vạn Phật - Tụng Kinh
16:00 - Tụng Luật
17:00 - Ăn chiều
18:45 - Tụng Kinh - Tọa Thiền
20:00 - Tự học
22:00 - Chỉ tịnh